Ostureeglid

Vilnius, 2021-09-01

Elektroonilise kauplemissüsteemi www.canni.lt ostureegleid reguleerib järgmine Leping:

1. Üldsätted

Käesolev Leping on õiguslikult siduv dokument, mis loob Ostja (edaspidi Ostja) ja www.canni.lt elektroonilise kauplemissüsteemi, mida haldab ettevõte UAB EILORITA, ettevõtte kood 123943687, aadress Rygos str. 15, Vilnius (edaspidi Müüja), vastastikused õigused, kohustused ja vastutus, kui ostate kaupu elektroonilisest poest (edaspidi Elektroonikapood).

2. Lepingu kehtivus

Leping Ostja ja Müüja vahel loetakse sõlmituks hetkest, kui Ostja vajutab ostukorvis kauba tellimust kinnitavale nupule. Kohe peale tellimuse saatmist saab Ostja märgitud e-posti aadressile kinnituse, et tellimus on vastu võetud ja vastu võetud. Ostja nõustub, et Leping loetakse täidetuks, kui Müüja saadab kauba Ostjale.

3. Ostja õigused ja kohustused

3.1. Ostjal on õigus osta kaupu Elektroonikapoest käesolevas Lepingus kehtestatud korras.

3.2. Ostja vastutab oma tellimusvormis esitatud andmete usaldusväärsuse ja õigsuse eest. Ostja peab õigesti sisestama oma e-posti aadressi, tarneaadressi, postiindeksi, mobiiltelefoni numbri. Ostja mõistab, et kui ebaõigete andmete tõttu ei ole kaubasaadetist kohale toimetatud või Ostja ei võtnud saadetist nimetatud aadressile erinevatel põhjustel vastu, ei ole see Müüja vastutusel ning kõik uuesti saatmise kulud tasub Müüja. Ostja.

3.3. Ostja vastutab kõigi Veebipoes tehtud toimingute eest.

3.4. Ostja peab viivitamatult teavitama oma andmete muutumisest registreerimisvormil, s.o. neid viivitamatult uuendama või teavitama Müüjat e-poes märgitud kontaktidel.

3.5. Ostjal on õigus Elektroonikapoega sõlmitud Lepingust taganeda, teatades sellest Müüjatele kirjalikult 12 tunni jooksul alates tellimuse vormistamisest.

3.6. Ostja ei või ilma mõjuva põhjuseta keelduda tellitud kauba vastuvõtmisest. Kui see juhtub, peab ostja kandma kõik saatmiskulud.

3.7. Ostja nõustub e-poes kehtivate Ostureeglitega ja järgib neid.

4. Müüja õigused ja kohustused

4.1.Müüja peab tarnima Ostja poolt tellitud kauba Ostja poolt määratud aadressile kokkulepitud tarneaja jooksul.

4.2. Müüjal on õigus eriliste asjaolude ilmnemisel Ostjat ette teatamata ajutiselt või lõplikult lõpetada Elektroonikapoe tegevus.

4.3. Müüjal on õigus ilma ette teatamata peatada Ostja juurdepääs Elektroonikapoele või tühistada Ostja registreering.

4.4. Müüja võib neid reegleid ühepoolselt muuta.

4.5. Kui Müüjal ei ole võimalik tellitud kaupa ostjale olulistel põhjustel tarnida, kohustub Müüja pakkuma ostjale analoogset kaupa ning kui Ostja keeldub analoogkauba vastuvõtmisest tagastama Ostjale raha 72 tunni jooksul. .

4.6. Müüja loob kõik tingimused Ostjale Elektroonikapoe teenuste nõuetekohaseks kasutamiseks

teenuseid.

5. Kauba hind ja tasumise kord

5.1. Kaup tellitakse E-poest

5.2. Kauba tellimisel täidab Ostja tellimisankeedi ja tasub kauba eest Elektroonikapoodi paigaldatud maksesüsteemide abil.

5.3. Tellitud kaubast teavitatakse Ostjat tellimisvormis märgitud e-posti aadressil.

5.4. Kauba kohaletoimetamise hind ei sisaldu kauba hinnas.

6. Kauba ja raha tagastamine

6.1. Arvuti või monitori omadustest ja/või seadistustest tulenevalt võib e-poes olev kauba pilt originaalist erineda. Müüja ei vastuta Ostja poolt sellistes olukordades tehtud otsuste eest.

6.2. Pretensioone kauba kvaliteedi kohta võetakse vastu juhul, kui kaupa on kasutatud rangelt vastavalt kasutusjuhendile ja see ei ole täitnud oma ülesandeid. Kasutusjuhend on märgitud toote etiketil, tootekirjelduses või toote kasutusjuhendis.

6.3. Kui toode on kahjustatud (kahjustatud kohaletoimetamise käigus või on defektiga), kohustub Müüja selle asendama sama kvaliteetse tootega või pakkuma sarnast toodet või tagastama raha.

6.4. Ostjal, olles saanud kahjustatud toote kohaletoimetamise käigus, tuleb 2 tööpäeva jooksul alates tellimuse kättetoimetamise kuupäevast võtta ühendust www.canni.lt töötajatega e-poes märgitud kontaktidel. Pärast Ostja kirja saamist kahjustatud kauba tagastamise kohta saadab Müüja e-postiga tagastustunnistuse, mille Ostja peab täitma ja saatma e-postiga. kirja teel.

6.5. Kahjustatud või defektiga toote tagastamise kulud kannab Müüja.

6.6. Kui toode on KVALITEETNE, kuid see Ostjale ei meeldi, siis on Ostjal võimalik toode tagastada ja tasuda kohaletoimetamise kulud 14 päeva jooksul alates tellimuse üleandmise kuupäevast.

6.7. Kaup peab olema kasutamata, hea välimusega, kahjustamata etikett, maha kooruv kaitsekile vms. Kauba tagastamisel peab Ostja esitama garantiikaardi (kui see on välja antud), täidetud tagastustunnistuse, ostutšeki või arve. Tagastatav toode tuleb panna kaitsvasse (transpordi)pakendisse.

6.8. Kui leitakse, et tagastatud kaup vastab 6.7. eeskirja punkti nõuete kohaselt kantakse raha Ostjale kauba tagastusaktis märgitud kontole hiljemalt 5 tööpäeva jooksul alates tagastatava kauba kättesaamisest.

6.9. Kui tagastatud kaup osutub NÕUETELE MITTEVASTAVAKS 6.7. sellisel juhul on võimalik ainult osaline tagasimakse.

6.10. Kõik käesolevast Lepingust tulenevad või sellega seotud vaidlused lahendatakse pooltevaheliste läbirääkimiste teel. Kui vaidlust ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse vaidlus Leedu Vabariigi seadustega kehtestatud korras.

7. Kauba kohaletoimetamine

7.1 Kõik võimalikud kohaletoimetamise viisid, hinnad ja muud Toote tingimused on märgitud ostukorvis enne www.canni.lt.

7.2.Kui tellimus on esitatud tööpäevadel enne kella 12:59, toimetatakse see kullerile samal päeval.

7.3. Kui tellimus esitatakse tööpäevadel pärast kella 13:00, toimetatakse see kullerile järgmisel tööpäeval.

7.4.Müüja saadab kauba välja alles pärast tellitud kauba ja kohaletoimetamise kulude eest tasumist.

7.5.Müüja ja Ostja lepivad kokku, et tellimus on kullerile üleandmisel komplekteeritud.

7.3.Kui kaup on Ostjale üle antud kahjustatud pakendis, on Ostjal õigus seda kullerilt mitte vastu võtta.

Sel juhul tagastatakse toode e-poodi ning Ostjani toimetatakse uus toode ilma täiendavateta

kulud. Kui ostja allkirjastab saatelehe märkusteta, loetakse saadetis üleantuks kahjustamata.

8. Info saatmine

Müüja saadab kõik teated Ostja tellimuse vormis toodud e-posti aadressile. Ostja saadab kõik teated ja küsimused e-poes www.canni.lt olevatele kontaktidele.

9. Privaatsus

Kogu Ostja poolt www.canni.lt e-poodi sisestatud teave on privaatne, mistõttu Ostja poolt antud teavet ei avaldata ega levitata. Osa andmeid (Ostja aadress, nimi, telefoninumber) edastatakse kullerteenustele, et nad saaksid kauba edukalt ja õigeaegselt Ostjani toimetada. Müüja jätab endale õiguse avaldada teavet õiguskaitseorganitele tingimusel, et see ei riku Leedu Vabariigi seadusi.

10. Lõppsätted

10.1. Kui mõni selle lepingu säte on seadusega vastuolus või muutub mingil põhjusel täielikult või osaliselt kehtetuks, ei muuda see käesoleva lepingu ülejäänud sätteid kehtetuks. Sellisel juhul lepivad pooled kokku kehtetu sätte asendamises õiguslikult kehtiva eeskirjaga, millel on võimaluste piires samasugune õiguslik ja majanduslik mõju kui muudetud sättel.

10.2. Pooled lepivad kokku, et Müüja võib igal ajal ilma Kliendi nõusolekuta ja Klienti sellest teavitamata oma käesolevatest Reeglitest tulenevad õigused ja kohustused üle anda kolmandatele isikutele.

10.3. Kõik erimeelsused Kliendi ja Müüja vahel seoses käesolevate reeglite rakendamisega lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui pooled ei lahenda vaidlust läbirääkimiste teel 30 (kolmekümne) päeva jooksul arvates päevast, mil üks pooltest esitas teisele poolele taotluse vaidluse lahendamiseks, lahendatakse selline vaidlus lõplikult Müüja asukohajärgsetes kohtutes. .

10.4. Selle lepingu algversioon on leedu keeles.

UAB EILORITA