Pirkšanas noteikumi

Viļņa, 2021-09-01

Elektroniskās tirdzniecības sistēmas www.canni.lt pirkuma noteikumus regulē šāds Līgums:

1. Vispārīgie noteikumi

Šis Līgums ir juridiski saistošs dokuments, kas izveido Pircēja (turpmāk Pircējs) un www.canni.lt elektroniskās tirdzniecības sistēmu, kuru administrē uzņēmums UAB EILORITA, uzņēmuma kods 123943687, adrese Rygos iela. 15, Viļņa (turpmāk tekstā – Pārdevējs), savstarpējās tiesības, pienākumi un atbildība, iegādājoties preces elektroniskajā veikalā (turpmāk tekstā – Elektroniskais veikals).

2. Līguma spēkā esamība

Līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Pircējs nospiež pogu, kas apstiprina preču pasūtījumu iepirkumu grozā. Uzreiz pēc pasūtījuma nosūtīšanas Pircējs uz norādīto e-pasta adresi saņem apstiprinājumu, ka pasūtījums ir saņemts un pieņemts. Pircējs piekrīt, ka Līgums tiek uzskatīts par izpildītu, kad Pārdevējs nosūta Pircējam preces.

3. Pircēja tiesības un pienākumi

3.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces Elektroniskajā veikalā šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.

3.2. Pircējs ir atbildīgs par savu pasūtījuma veidlapā sniegto datu ticamību un patiesumu. Pircējam pareizi jāievada sava e-pasta adrese, piegādes adrese, pasta indekss, mobilā tālruņa numurs. Pircējs saprot, ka gadījumā, ja nepareizu datu dēļ preču sūtījums netika piegādāts vai Pircējs dažādu iemeslu dēļ nav pieņēmis sūtījumu uz norādīto adresi, tas nav Pārdevējs atbildīgs un visas atkārtotas nosūtīšanas izmaksas sedz Pircējs.

3.3. Pircējs ir atbildīgs par visām Internetveikalā veiktajām darbībām.

3.4. Pircējam ir nekavējoties jāpaziņo par izmaiņām savos datos savā reģistrācijas veidlapā, t.i. nekavējoties tos atjaunināt vai informēt Pārdevēju, izmantojot e-veikalā norādītos kontaktus.

3.5. Pircējam ir tiesības atkāpties no Līguma ar Elektronisko veikalu, par to rakstiski paziņojot Pārdevējiem 12 stundu laikā no pasūtījuma noslēgšanas.

3.6. Pircējs nevar atteikties pieņemt pasūtītās preces bez pamatota iemesla. Ja tā notiek, pircējam ir jāsedz visas piegādes izmaksas.

3.7. Pircējs piekrīt Pirkšanas noteikumiem e-veikalā un ievēros tos.

4. Pārdevēja tiesības un pienākumi

4.1.Pārdevējam Pircēja pasūtītās preces jāpiegādā Pircēja norādītajā adresē saskaņotajā piegādes termiņā.

4.2. Pārdevējam īpašu apstākļu gadījumā ir tiesības uz laiku vai pavisam pārtraukt Elektroniskā veikala darbību, iepriekš nebrīdinot Pircēju.

4.3. Pārdevējam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma apturēt Pircēja piekļuvi Elektroniskajam veikalam vai atcelt Pircēja reģistrāciju.

4.4. Pārdevējs var vienpusēji mainīt šos noteikumus.

4.5. Ja Pārdevējs svarīgu iemeslu dēļ nevar Pircējam piegādāt pasūtīto preci, Pārdevējs apņemas piedāvāt Pircējam analogās preces un, ja Pircējs atsakās pieņemt analogo preci, atgriezt Pircējam naudu 72 stundu laikā. .

4.6. Pārdevējs rada visus nosacījumus, lai Pircējs pareizi izmantotu Elektroniskā veikala sniegtos pakalpojumus

pakalpojumus.

5. Preču cena un apmaksas kārtība

5.1. Preces tiek pasūtītas E-veikalā

5.2. Pasūtot preces, Pircējs aizpilda pasūtījuma formu un norēķinās par precēm, izmantojot Elektroniskajā veikalā uzstādītās norēķinu sistēmas.

5.3. Par pasūtītajām precēm Pircējs tiek informēts uz pasūtījuma anketā norādīto e-pasta adresi.

5.4. Preču piegādes cena nav iekļauta preces cenā.

6. Preču un naudas atgriešana

6.1. Datora vai monitora īpašību un/vai iestatījumu dēļ e-veikalā esošās preces attēls var atšķirties no oriģināla. Pārdevējs nav atbildīgs par Pircēja pieņemtajiem lēmumiem šādās situācijās.

6.2. Pretenzijas par preču kvalitāti tiek pieņemtas, ja preces ir lietotas stingri saskaņā ar lietošanas instrukciju un nav veikušas savas funkcijas. Instrukcija ir norādīta uz preces etiķetes, preces aprakstā vai preces lietošanas instrukcijā.

6.3. Ja prece ir bojāta (bojāta piegādes laikā vai ir brāķis), Pārdevējs apņemas to aizstāt ar tādas pašas kvalitātes preci vai piedāvāt līdzīgu preci, vai atgriezt naudu.

6.4. Pircējam, saņemot piegādes laikā bojāto preci, 2 darba dienu laikā no pasūtījuma piegādes dienas jāsazinās ar www.canni.lt darbiniekiem e-veikalā norādītajos kontaktos. Saņemot Pircēja vēstuli par bojāto preču atgriešanu, Pārdevējs pa e-pastu nosūtīs atgriešanas apliecību, kas Pircējam jāaizpilda un jānosūta pa e-pastu. pa pastu.

6.5. Bojātas vai bojātas preces atgriešanas izmaksas sedz Pārdevējs.

6.6. Ja prece ir KVALITĀTE, bet Pircējam tā nepatīk, tad Pircējs var atgriezt preci un apmaksāt piegādes izmaksas 14 dienu laikā no pasūtījuma piegādes dienas.

6.7. Precēm jābūt nelietotām, izskatīgām, nebojātām etiķetēm, noņemamām aizsargplēvēm u.c.. Atgriežot preci, Pircējam jāuzrāda garantijas talons (ja tāda ir izsniegta), aizpildīta atgriešanas apliecība, pirkuma čeks vai pavadzīme. Atgrieztā prece jāievieto aizsarg (transporta) iepakojumā.

6.8. Ja tiek konstatēts, ka atgrieztā prece ATBILST 6.7. noteikumu punkta prasībām, nauda tiks pārskaitīta Pircējam uz preču atgriešanas aktā norādīto kontu ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā no atgriežamās preces saņemšanas.

6.9. Ja tiek konstatēta atgrieztā prece NEATBILSTĪBA 6.7. tādā gadījumā ir iespējama tikai daļēja atmaksa.

6.10. Visi strīdi, kas izriet no šī Līguma vai ir saistīti ar to, tiek risināti sarunu ceļā starp pusēm. Ja strīdu nevar atrisināt sarunu ceļā, strīds tiek risināts Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

7. Preču piegāde

7.1.Visi iespējamie Preces piegādes veidi, cenas un citi nosacījumi ir norādīti iepirkumu grozā pirms www.canni.lt.

7.2.Ja pasūtījums tiek veikts līdz 12:59 darba dienās, tas tiks piegādāts kurjeram tajā pašā dienā.

7.3. Ja pasūtījums tiek veikts pēc 13:00 darba dienās, tas tiks piegādāts kurjeram nākamajā darba dienā.

7.4.Pārdevējs preces nosūta tikai pēc apmaksas par pasūtītajām precēm un piegādes izmaksām saņemšanas.

7.5.Pārdevējs un Pircējs vienojas, ka pasūtījums ir noformēts līdz ar to nodošanu kurjeram.

7.3.Ja prece Pircējam tiek piegādāta bojātā iepakojumā, Pircējam ir tiesības to nepieņemt no kurjera.

Šajā gadījumā prece tiks atgriezta e-veikalā, un Pircējam tiks piegādāta jauna prece bez papildu

izmaksas. Ja pircējs pavadzīmi paraksta bez komentāriem, tiek uzskatīts, ka sūtījums ir piegādāts nebojāts.

8. Informācijas nosūtīšana

Pārdevējs visus paziņojumus nosūta uz Pircēja pasūtījuma veidlapā norādīto e-pasta adresi. Pircējs visus paziņojumus un jautājumus sūta uz e-veikalā www.canni.lt esošajiem kontaktiem.

9. Privātums

Visa Pircēja www.canni.lt e-veikalā ievadītā informācija ir privāta, tāpēc nekāda Pircēja sniegtā informācija netiks publicēta vai izplatīta. Daļa informācijas (Pircēja adrese, vārds, uzvārds, tālruņa numurs) tiek nodota kurjerdienestiem, lai tie varētu veiksmīgi un savlaicīgi piegādāt preces Pircējam. Pārdevējs patur tiesības izpaust informāciju tiesībsargājošajām iestādēm, ja tas nepārkāpj Lietuvas Republikas tiesību aktus.

10. Nobeiguma noteikumi

10.1. Ja kāds šī Līguma noteikums ir pretrunā ar likumu vai kāda iemesla dēļ kļūst nederīgs pilnībā vai daļēji, tas nepadara spēkā pārējos šī Līguma noteikumus. Šādā gadījumā Puses vienojas aizstāt spēkā neesošo noteikumu ar juridiski spēkā esošu noteikumu, kam pēc iespējas ir tāds pats tiesiskais un ekonomiskais spēks kā grozītajam noteikumam.

10.2. Puses vienojas, ka Pārdevējs var jebkurā laikā nodot savas tiesības un pienākumus, kas izriet no šiem Noteikumiem, trešajām personām bez Klienta piekrišanas un nebrīdinot par to Klientu.

10.3. Visas nesaskaņas starp Klientu un Pārdevēju par šo noteikumu izpildi tiek risinātas pārrunu ceļā. Ja puses strīdu neizšķir sarunu ceļā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no dienas, kad viena no pusēm ir iesniegusi otrai pusei lūgumu atrisināt strīdu, šāds strīds tiek galīgi izšķirams Pārdevēja juridiskās adreses tiesās. .

10.4. Šī līguma sākotnējā versija ir lietuviešu valodā.

UAB EILORITA